Celsas EPD

Livscykelanalys (LCA)

En LCA från “vagga till grind” betyder att alla processer uppströms från Celsa Steel Service grind är beaktade. Bulkvaror och energi är granskade uppströms till dess produktion från råvaror. Specifika data har till exempel tagits fram för tillverkning av tillsatsmedel från europeiska leverantörer i ståltillverkningen. I EPD, som följer EN 15804, begränsas användandet av generiska data. I enklare LCA analyser finns möjlighet att producera en LCA genom att bara använda sig av data i LCA-programvaror. Data är i dessa fall inte alltid helt uppdaterad och ofta utgörs data av medelvärden från sektorn. Det finns klara fall där data också är fel.

Leverantörskedja

EPD innehåller information från hela produktionskedjan och visar att Celsa Armeringsstål (ståltillverkning) och Celsa Steel Service (förädling av armering) tillsammans verkar för att förbättra miljöprestandan av sina produkter genom:

 • Investeringar i ståltillverkningen
 • Hållbara leveranser med båttransporter
 • Optimering av produkter och processer för ett hållbart byggande på arbetsplatsen

Miljöpåverkan

CO2 eq/ton är den efterfrågade parametern för att beräkna miljöpåverkan av produkten i sin plats i den färdiga konstruktionen och det är CO2 som kunder börjar efterfråga. EPD innehåller dock mer information än CO2. Av stor vikt, innan marknaden kan börja utnyttja EPD på allvar, är att EPD ger Celsa Steel Service möjligheten att visa att man förstår sin egen process. Celsa Steel Service höjer härmed sin miljökompetens.

Miljöpåverkanskategorier i EPD

Klimatpåverkan (Global Warming Potential, GWP)

Uppskattar ett ämnes påverkan på växthuseffekten relativt koldioxid (CO2) med GWP värdet 1,0 kg/kg. Mäts i kg CO2-ekvivalenter/kg.

Försurning (Acidification Potential, AP)

Uppskattar ett ämnes påverkan på försurning relativt svaveldioxid (SO2). Mäts i kg SO2-ekvivalenter/kg.

Övergödning (Eutrophication Potential, EP)

Uppskattar ett ämnes påverkan på övergödning relativt kväveoxid (NOx) eller fosfat (PO43-). Mäts i kg PO43- ekvivalenter/kg.

Ozonnedbrytning (Ozone Depletion Potential, ODP)

Uppskattar ett ämnes påverkan på förtunning av ozonskiktet relativt R11 (CFC11). Mäts i kg CFC-11 ekvivalenter/kg.

Bilning av marknära ozon (Photochemical Oxidant Creation, POC)

Uppskattar ett ämnes påverkan på bildning av marknära ozon relativt eten (C2H4). Mäts i kg C2H4-ekvivalenter/kg.

Energi

 • Miljöprestanda är huvudresultatet av LCA
 • Klimatpåverkan (kg CO2 eq./ton) är den kategori som idag har störst betydelse
 • Klimatpåverkan beror till absolut största del av vilken energislag som utnyttjas vid ståltillverkningen

“Olika EPD är inte direkt jämförbara”

Olika EPD kan vara baserade på olika produktregler (PCR) och utarbetas med programspecifika regler i olika program.

I Celsa Steel Service EPD är livscykelanalysen (LCA) beräknad utifrån specifika data i högsta möjliga utsträckning. I analysen har materialdata hämtats så långt upp i processen som möjligt för att kunna få specifika data kring energiåtgång och utsläpp.

Elmix i ståltillverkningen

Specifika data för elekticitet har möjliggjort att EPD beaktar vattenkraft som huvudkälla för energi i ståltillverkningen i Norge. Detta har möjliggjorts genom att studera energibalansen i elområde NO4 (tidigare Nordnorge), där Mo i Rana är beläget. Utredningen av energibalansen gjordes av SWECO Energuide, Stockholm, 2011.

Slutsatserna från rapporten kan sammanfattas i följande punkter:

 • Tillverkning av elenergi i NO4 överstiger elkonsumtionen i regionen
 • De små importerna av el från Sverige, till regionen, är vattenkraftsbaserad
 • Transmissionsmöjligheterna från NO4 är begränsade (flaskhalsar)
 • Det finns stora möjligheter att öka tillverkningen av el i regionen men detta är endast lönsamt om konsumtionen i regionen ökar
 • För att kunna utnyttja en utbyggnad av tillverkningen av el i regionen måste stora investeringar i infrastruktur för transmission göras för att kunna exportera elen

Omfång – produkter

EPD beaktar rakstål, ILF, nät, Bamtec, Spinnmaster och kombinationer av dessa.

Referenser och länkar: