Her finder du vores salgs- og leveringsbetingelser. Du kan enten downloade dem som pdf eller læse dem her på siden.

Celsa Steel Service A/S – Salgs- og leveringsbetingelser gældende fra marts 2020

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

Tilbudte og ordrebekræftede varer er forarbejdet armeringsstål af dimensioner, typer og kvaliteter, som fremstilles i CELSA STEEL SERVICE A/S koncernen, samt handelsvarer.

Tilbuddet afgivet fra CELSA STEEL SERVICE A/S er bindende for CELSA STEEL SERVICE A/S i én måned fra afgivelsen. Såfremt tilbud ikke accepteres inden udløbet af fristen, bortfalder tilbuddet uden yderligere varsel. Enhver ordre på specialfremstillede produkter er bindende for køber.

For øvrige varer gælder, at CELSA STEEL SERVICE A/S er berettiget til at fakturere et afbestillingsgebyr svarende til 5% af den pågældende ordres værdi.

 

Priser, betaling og betalingsbetingelser

Alle ydelser faktureres med betalingsbetingelser svarende til løbende måned +20 dage netto. Ved forsinket betaling tillægges rente på 1,8% pr. måned. Dette sker i henhold til den enhver tid gældende lovgivning herom.

Alle priser er ekskl. afgifter til det offentlige.

Ændres de specificerede mængder i en ordre i leveringsperioden i nedadgående retning med mere end 10% uden at CELSA STEEL SERVICE A/S er blevet informeret herom og skriftlig har accepteret ændringen, forbeholder CELSA STEEL SERVICE A/S sig til – med tilbagevirkende kraft – at ændre de i ordren aftalte priser og leveringstider. For den del, der måtte gå mere end 10% ud over de i ordren specificerede mængder, er CELSA STEEL SERVICE A/S ikke forpligtet til at sælge disse til de i ordren aftalte priser.

CELSA STEEL SERVICE A/S forbeholder sig ret til, for en given ordre, at debitere køber for omkostningsstigninger, der skyldes force majeure, øgede fragtrater eller assuranceudgifter, det offentliges beslutninger eller aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Enhver ordreaccept sker i øvrigt med forbehold for force majeure. Force majeure situationer foreligger, når korrekt opfyldelse af kontrakten er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som CELSA STEEL SERVICE A/S ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset, så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockouts, internationale sundhedskriser eller epidemier. Forhold hos en underleverandør til CELSA STEEL SERVICE A/S anses ligeledes for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der er omfattet af ovenstående.

Hver part (CELSA STEEL SERVICE A/S og Kunden) afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed, herunder såfremt kontrakten ophæves på grund af force majeure situationen.

Ved ordrefremstillet armering, som ikke er afhentet/leveret efter 3 måneder, forbeholder CELSA STEEL SERVICE A/S sig retten til at fremsende faktura på dette.

 

Emballage og returgods

Paller og lignende emballage faktureres efter tilbud eller samhandelsaftale. Ved returnering i ubeskadiget stand inden 3 måneder fra leveringstidspunktet krediteres køber det herfor betalte beløb med et fradrag på 65kr/enhed. Det forudsættes at emballage er optalt og forsvarligt emballeret.

Ved eventuel returnering af ubeskadiget vare af eget fabrikat krediteres fakturaprisen med fradrag af 25% samt med fradrag af kr 1.750,00 (ekspeditionsgebyr) og eventuelle omkostninger til returfragt.

 

Leverancen

Ændres specifikationen efter det tidspunkt, hvor CELSA STEEL SERVICE A/S fra køber har truffet leveringsforanstaltning i henhold til disse, er CELSA STEEL SERVICE A/S berettiget til godtgørelse for de udgifter, der har været afholdt i forbindelse hermed.

Forsendelse sker for købers risiko. Leveringsstedet skal være tilgængeligt ad farbar vej for lastbil/sættevogn. Såfremt levering ønskes foretaget på en byggeplads, er alene køber ansvarlig for eventuelle skader på veje og fortove, samt skader i øvrigt, som færdsel på byggeplads måtte forårsage.

Ved enhver levering beregner CELSA STEEL SERVICE A/S fragt i henhold til den på leveringsdagen gældende fragtaftale. Hvor varen har en sådan facon, at den bestilte levering/dellevering efter CELSA STEEL SERVICE A/S ́ skøn ikke kan læsses forsvarligt i ét læs på almindelig anvendt lastvogn, beregnes fragten pr. læs jf. ovenfor.

Modtageren er ansvarlig for at stille materiel og mandskab til rådighed for aflæsning. Ved aflæsning udover 1 time forbeholdes ret til at fakturere ventetid pr. påbegyndte halve time.

 

Mangler ved leverancen

Ved levering har køber pligt til at undersøge leverancen, herunder at kontrollere dennes overensstemmelse med de opgivne specifikationer. Reklamationer vedrørende fabrikationsfejl skal ske skriftlig umiddelbart efter konstatering af fejlen og senest 3 måneder efter levering. Reklamationer vedrørende forkert leveret mængde skal ske skriftligt til CELSA STEEL SERVICE A/S senest 8 dage efter levering.

Såfremt CELSA STEEL SERVICE A/S anerkender reklamationens berettigelse, foretages omlevering eller ombearbejdning af den leverede vare efter CELSA STEEL SERVICE A/S ́ valg.

Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer. Køber alene er ansvarlig for de til produktion anvendte specifikationer.

 

Forsinkelse

Leveringstiden løber fra det tidspunkt, hvor CELSA STEEL SERVICE A/S fra køber har modtaget skriftlig leveringstermin samt endelig specifikationer. Forsinkelsen berettiger ikke køber til at annullere ordren eller til at kræve erstatning eller udstede bøder for forsinkelsen. Enhver levering sker i øvrigt med forbehold for force majeure, herunder krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockouts, internationale sundhedskriser eller epidemier, samt andre forhold udenfor CELSA STEEL SERVICE A/S ́ kontrol eller som CELSA STEEL SERVICE A/S ́ ikke kunne forudsige.

 

Tvister

Tvister skal afgøres under anvendelse af dansk ret. Der er aftalt værneting ved retten i Hillerød.

 

Byggeleveranceklausul

For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes i byggeri i Danmark, sker levering med følgende byggeleveranceklausul, der er formuleret af Boligministeriets byggestyrelse. CELSA STEEL SERVICE A/S ́ ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videreslag ophører ansvaret dog senest 6 år efter levering til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod CELSA STEEL SERVICE A/S ́ køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod CELSA STEEL SERVICE A/S. Også i sådanne tilfælde kan CELSA STEEL SERVICE A/S kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang vores egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang det følger af vores kontraktforhold med køber.

CELSA STEEL SERVICE A/S anderkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.