Celsa Steel Service A/S – Salgs- og leveringsbetingelser gældende fra april 2022 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

Tilbudte og ordrebekræftede varer er forarbejdet armeringsstål af dimensioner, typer og kvaliteter, som fremstilles i CELSA STEEL SERVICE A/S koncernen, samt handelsvarer.

Tilbuddet afgivet fra CELSA STEEL SERVICE A/S er bindende for CELSA STEEL SERVICE A/S i én måned fra afgivelsen. Priser angivet i et tilbud er alene gældende i den måned tilbuddet er afgivet, med mindre andet fremgår af tilbuddet. Såfremt tilbud ikke accepteres inden udløbet af fristen, bortfalder tilbuddet uden yderligere varsel. Enhver ordre på specialfremstillede produkter er bindende for køber.

For øvrige varer gælder, at CELSA STEEL SERVICE A/S er berettiget til at fakturere et afbestillingsgebyr svarende til 5% af den pågældende ordres værdi.

Priser, betaling og betalingsbetingelser

Priser justeres hver måned ved månedsskifte. Det er leveringstidspunktet som er bestemmende for prisen, IKKE ordretidspunktet.

Alle ydelser faktureres med betalingsbetingelser svarende til løbende måned +20 dage netto. Ved forsinket betaling tillægges rente på 1,8% pr. måned.

Alle priser er ekskl. afgifter til det offentlige.

Varerne forbliver CELSA STEEL SERVICE A/S’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

Ændres de specificerede mængder i en ordre i leveringsperioden i nedadgående retning med mere end 10% uden at CELSA STEEL SERVICE A/S er blevet informeret herom og skriftligt har accepteret ændringen, forbeholder CELSA STEEL SERVICE A/S sig ret til – med tilbagevirkende kraft – at ændre de i ordren aftalte priser og leveringstider. For den del, der måtte gå mere end 10% ud over de i ordren specificerede mængder, er CELSA STEEL SERVICE A/S ikke forpligtet til at sælge disse til de i ordren aftalte priser.

CELSA STEEL SERVICE A/S forbeholder sig ret til, for en given ordre, at debitere køber for omkostningsstigninger, der skyldes force majeure, øgede fragtrater eller assuranceudgifter, det offentliges beslutninger eller aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Enhver ordreaccept sker i øvrigt med forbehold for force majeure. Force majeure situationer foreligger, når korrekt opfyldelse af kontrakten er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som CELSA STEEL SERVICE A/S ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset, så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockouts, internationale sundhedskriser eller epidemier. Forhold hos en underleverandør til CELSA STEEL SERVICE A/S anses ligeledes for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der er omfattet af ovenstående.

Hver part (CELSA STEEL SERVICE A/S og Kunden) afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed, herunder såfremt kontrakten ophæves på grund af force majeure situationen.

Emballage og returgods
Paller og lignende emballage faktureres efter tilbud eller samhandelsaftale. Ved returnering i ubeskadiget stand inden 3 måneder fra leveringstidspunktet krediteres køber det herfor betalte beløb med et fradrag på 65kr/enhed. Det forudsættes at emballage er optalt og forsvarligt emballeret.

Ved eventuel returnering af ubeskadiget vare af eget fabrikat krediteres fakturaprisen med fradrag af 25% og eventuelle omkostninger til returfragt.

Leverancen

Forsendelse sker for købers risiko. Leveringsstedet skal være tilgængeligt ad farbar vej for lastbil/sættevogn. Såfremt levering ønskes foretaget på en byggeplads, er alene køber ansvarlig for eventuelle skader på veje og fortove, samt skader i øvrigt, som færdsel på byggeplads måtte forårsage.

Ved enhver levering beregner CELSA STEEL SERVICE A/S fragt i henhold til den på leveringsdagen gældende fragtaftale. Hvor varen har en sådan facon, at den bestilte levering/dellevering efter CELSA STEEL SERVICE A/S´ skøn ikke kan læsses forsvarligt i ét læs på almindelig anvendt lastvogn, beregnes fragten pr. læs jf. ovenfor.

Modtageren er ansvarlig for at stille materiel og mandskab til rådighed for aflæsning. Ved aflæsning udover 1 time forbeholdes ret til at fakturere ventetid pr. påbegyndte halve time.

Mangler ved leverancen

Ved levering har køber pligt til at undersøge leverancen, herunder at kontrollere dennes overensstemmelse med de opgivne specifikationer. Reklamationer vedrørende fabrikationsfejl skal ske skriftlig umiddelbart efter konstatering af fejlen og senest 3 måneder efter levering. Reklamationer vedrørende forkert leveret mængde skal ske skriftligt til CELSA STEEL SERVICE A/S senest 8 dage efter levering.

Såfremt CELSA STEEL SERVICE A/S anerkender reklamationens berettigelse, foretages omlevering eller ombearbejdning af den leverede vare efter CELSA STEEL SERVICE A/S´ valg.

Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

Køber alene er ansvarlig for de til produktion anvendte specifikationer.

Forsinkelse

Leveringstiden løber fra det tidspunkt, hvor CELSA STEEL SERVICE A/S fra køber har modtaget skriftlig leveringstermin samt endelige specifikationer. Forsinkelsen berettiger ikke køber til at annullere ordren eller til at kræve erstatning eller udstede bøder for forsinkelsen. Enhver levering sker i øvrigt med forbehold for force majeure, herunder krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockouts, internationale sundhedskriser eller epidemier, samt andre forhold udenfor CELSA STEEL SERVICE A/S´s kontrol eller som CELSA STEEL SERVICE A/S ikke kunne forudsige.

Produktansvar

I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er CELSA STEEL SERVICE A/S ikke ansvarlig for produktansvar, herunder, men ikke begrænset til, produktionstab, tab af kontrakter, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskader. CELSA STEEL SERVICE A/S’s eventuelle produktansvar kan under ingen omstændigheder overstige 25.000.000€.

Ansvarsbegrænsning

CELSA STEEL SERVICE A/S har ikke noget ansvar over for køber for nogen indirekte skader og/eller følgeskader eller tab, herunder, men ikke begrænset til, tingsskade, drifts- eller indtægtstab, skade på virksomhedens omdømme, omsætningstab, følgeskader eller lignende hændelige tab. I alle tilfælde, hvor CELSA STEEL SERVICE A/S er forpligtet til at betale direkte erstatning, kan den direkte erstatning ikke overstige de leverede produkters værdi.

Tvister

Tvister skal afgøres under anvendelse af dansk ret, eksklusiv dansk rets internationalprivatretlige regler. Der er aftalt værneting ved retten i Hillerød.